Pracovná psychológia patrí do oblasti psychológie zdravia, jej účelom je posudzovanie všetkých aspektov, ktoré majú psychologický vplyv na pracovný výkon jednotlivca, pracovného tímu v pracovnom procese, ako i v príprave človeka na prácu.

Psychologické vyšetrenie performačných zložiek súvisiacich s pracovným výkonom a prípravou na prácu:

 • Logický úsudok
 • Pracovné tempo
 • Reakčný čas
 • Pozornosť a jej kvality
 • Vizuálna periférna percepcia
 • Rozumové schopnosti
 • a iné …

Psychologické vyšetrenie osobnosti, motivácie, záujmov v súvislosti s prácou a s prípravou na prácu:

 • Osobnostné parametre
 • Štýl – tendencia viesť iných určitým spôsobom / preferovaný štýl riadenia
 • Záujmové parametre
 • Parametre interakcie s ostatnými
 • a iné …

Každé vyšetrenie bude realizované v dohodnutom termíne, po úvodnej konzultácii a po stanovení kontraktu na psychologické vyšetrenie.

Poskytujeme poradenstvo v oblasti kariérneho rozvoja, osobnostného rastu, zvládania tlaku a záťaže, interpersonálnej komunikácie, zvládania konfliktov na pracovisku

Poskytujeme sprevádzanie pri rozhodovaní v oblasti kariéry